Doç. Dr. Mehmet ŞAŞA

Üniversite
AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
mehmet.sasa@amasya.edu.tr

Web sitesi
http://www.amasya.edu.tr/amasya-universitesi-rehber?id=2484

Ünvanı

Doç. Dr.

Mehmet ŞAŞA

Ad Soyad:Mehmet ŞAŞA
Fakülte:İlahiyat Fakültesi
Personel türü:Akademik
Bölüm:Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
Ünvanı:Doç. Dr.
E-Posta:mehmet.sasa@amasya.edu.tr
Dahili:6447
Oda No:

Unvanı

Doç. Dr

Adı-Soyadı

Mehmet ŞAŞA

Doğum Tarihi ve Yeri

1982/MALATYA

Fakülte

İLAHİYAT

Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı

E-posta/Web

mehmet.sasa@amasya.edu.tr

Telefon/Faks

6447

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri/Kelam Ana Bilim Dalı

2011-2017

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam Ana Bilim Dalı

2004-2006

Lisans

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2001-2004

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2017-2020

2020 - ----

Yüksek Lisans Tezi

Mehmet ŞAŞA, Kur'an-ı Kerim'de İsbat-ı Vâcib Delillerinin Akliliği Meselesi, Elazığ 2006.

Doktora Tezi

Mehmet ŞAŞA, KELAM VE TASAVVUF AÇISINDAN MARİFETULLAH, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2017.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1- Mine Kın, Kilisli Osman b. Abdullah Uryânî'nin Kelâmî Görüşleri, Kilis 2019 - .

Yönettiği Doktora Tezleri Araştırma Alanları

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2020--

YAYIN BİLGİLERİ

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Mehmet ŞAŞA, " TEORİK ANLAMI VE PRATİK DEĞERİ BAKIMINDAN İMÂN-İSLÂM İLİŞKİSİ

(http://ilahiyat.kilis.edu.tr/dergi/5.pdf) ", KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ARALIK 2014, c. 1, sy. 1, ss. 119-139.

2- Mehmet ŞAŞA, " KELAM VE TASAVVUF TERMİNOLOJİSİNDE BİLGİ

(http://dergipark.gov.tr/assam/issue/32284/358479) ", ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM - UHAD), ARALIK 2014, c. 1, sy. 2, ss. 70-92.

3- Mehmet ŞAŞA, " İMÂM-I A’ZAM EBÛ HANİFE’NİN MARİFETULLAH NAZARİYESİ

(http://dergipark.gov.tr/ifd/issue/32024/371801) ", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 8, sy. 2, ARALIK 2017, ss. 171-191.

4- Mehmet ŞAŞA, " İMAM EŞ’ARÎ’NİN “KELÂM”INDA MARİFETULLAH

(http://ilahiyat.kilis.edu.tr/iysdosya/mehmet%20%C5%9Fa%C5%9Fa.pdf) ", KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 4, sy. 7, ARALIK 2017, ss. 187-213.

5- Mehmet ŞAŞA, " KELAM EKOLLERİ BAĞLAMINDA MARİFETULLAH'IN VÜCÛBİYET KAYNAĞ

(http://dergipark.gov.tr/artukluakademi/issue/38165/392132)I " , ARTUKLU AKADEMİ İLAHİYAT BİLİMLERİ DERGİSİ, c. 5, sy. 1, HAZİRAN 2018, ss. 57-90.

6- Mehmet ŞAŞA, " MEHMET AKİF’İN PERSPEKTİFİNDEN MÜSLÜMANLARIN GERİ KALMASININ DİNÎ SEBEPLERİ

(http://dergipark.gov.tr/did/issue/36892/420942) ", DİYANET İLMİ DERGİ, Mart 2018, c. 54, sy. 1, ss. 113-138.

7- Mehmet ŞAŞA, " MU’TEZİLE’DE “EMR-İ Bİ’L-MA’RUF NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER” İLKESİ VE SİYASÎ OTORİTE – Kadı

Abdulcebbar Örneği- (http://dergipark.gov.tr/assam/issue/36469/373253) " ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM - UHAD), Nisan 2018, c. 5, sy. 10, ss. 88-100.

8- Mehmet ŞAŞA, " İMAM MÂTURÎDÎ'NİN SİYASET ANLAYIŞINDA ÖNE ÇIKAN YÖNETİM İLKELERİ

(http://dergipark.gov.tr/emakalat/issue/37830/441509) ", E- MAKALAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Aralık 2018, c. 11, sy. 2, ss. 309-344.

9- Mehmet ŞAŞA, " KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR'IN MARİFETULLAH TEORİSİ",(https://dergipark.org.tr/kaderdergi/issue/46338/550122)", KADER Kelam Araştırmaları Dergisi

(http://dergipark.gov.tr/kader) , Haziran 2019, c. 1, sy. 1, ss. 153 - 184.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- Mehmet ŞAŞA, “NAZMU’L-FERÂİD VE CEM’U’L-FEVÂİD” ESERİ BAGLAMINDA ALLAH’IN SIFATLARI VE KRİTİGİ, ULUSLARARASI AMASYALI ÂLİMLER SEMPOZYUMU, 21-22 NİSAN 2017, c. 1, ss. 545-555.

https://ilahiyat.amasya.edu.tr/media/1425/alimler-baski-1-cilt.pdf (https://ilahiyat.amasya.edu.tr/media/1425/alimler-baski-1-cilt.pdf),

2- Mehmet ŞAŞA, NİYAZÎ MISRÎ’NİN KIYAMET ALAMETLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ VE ANALİZİ, ULUSLARARASI MALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI SEMPOZYUMU, 17-19 KASIM 2017.

3- Mehmet ŞAŞA, İMAM MÂTURÎDÎ’NİN SİYASET ANLAYIŞINDA ÖNE ÇIKAN -YÖNETİM İLKELERİ, 1NCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ, 23-24 KASIM 2017.

4- Mehmet ŞAŞA, MU’TEZİLE’DE “EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER” İLKESİ VE SİYASÎ OTORITE – Kadı Abdulcebbar Örnegi-, 1NCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ, 23-24 KASIM 2017.

5- Mehmet ŞAŞA, MEHMET AKİF’İN PERSPEKTİFİNDEN MÜNLÜMANLARIN GERİ KALMASININ BİR TAKIM DİNÎ SEBEPLERİ, ULUSLARARASI MERCİDABIK’TAN GÜNÜMÜZE 500 YILDA ORTA DOĞU SEMPOZYUMU, 26-27 EKİM 2017.

6- Mehmet ŞAŞA, “Evrende Egemen Olan Kaos Mu, Yoksa Kozmos Mudur?” Başlıklı Tebliğin Müzakeresi,

ULUSLARARASI "İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ" SEMPOZYUMU BİLDİRİ METİNLERİ KİTABI, Kilis

7 Aralık Üniversitesi Matbaası, Aralık 2019, ss. 308-316. http://ilahiyat.kilis.edu.tr/iysdosya/M.%20bildiri%20metinleri%20kitab%C4%B1.pdf (http://ilahiyat.kilis.edu.tr/iysdosya/M.%20bildiri%20metinleri%20kitab%C4%B1.pdf)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1- Mehmet Şaşa, Kelam ve Tasavvuf Açısından Marifetullah, Nobel Akademik, (Https://Www.Nobelyayin.Com/Detay.Asp?U=14922)

2- Mehmet Şaşa, Abdülkadir Geylanî'nin Kelâmî Görüşleri, Sonçağ Yayınları, Ankara 2020.

3- Mehmet Şaşa, "Allah'ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri", Kavramlardan Esaslara İslam İnancı, İlahiyat Yayınları, İstanbul 2019, Ss. 93-126.

4- Mehmet Şaşa, "Arapça Dil Dinamiğinin Kelâmî İhtilaflara Etkisi (Rü'yetullah Örneği)", Temel İslam Bilimleri Araştırmaları I, Sonçağ Yayınları, Ankara 2019, Ss. 82-120.

5- Mehmet Şaşa, "İsmâilî Te'vil Anlayışında İmâmet Tasavvuru", İslâmî İlimlerde İşârî Yorum ve Te’vil Geleneği, Sonçağ Yayınları, Ankara 2020, s. 215-270.


PROJELER

1- Mehmet ŞAŞA, "Kadı Abdulcebbar'ın Marifetullah Teorisi", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince kabul edilen KİYÜ.BAP.18-11775 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir.

2- Mehmet ŞAŞA, "Kelam ve Tasavvuf Disiplinlerinde Keşf ve İlhamın Epistemolojik Değeri", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince kabul edilen KİYÜ.BAP.18-11774 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir.

ÖDÜLLER

1. Uluslararası Sempozyumda elde edilen başarı ödülü

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1- “ FÂRÂBÎ’YE GÖRE KELÂM İLMİNİN ANLAMI (http://ilahiyat.kilis.edu.tr/dergi/4sasa.pdf) ”, Çev. Mehmet ŞAŞA, KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 1, sy. 1, ss.119-139.

2- HAKEMLİKLER

- USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

- ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

- ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM - UHAD)

- ARTUKLU AKADEMİ İLAHİYAT BİLİMLERİ DERGİSİ

- TRABZON İLAHİYAT DERGİSİ

- GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ